Pracownia mechaniczna

Home BADANIA Pracownia mechaniczna

Pracownia Mechaniczna wchodzi w skład Zespołu ds. Badań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice

 • Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 024

Pracownia Mechaniczna – Zespół ds. Badań dysponuje:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • specjalistyczną aparaturą badawczą oraz kontrolno-pomiarową,
 • wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań.

Pracownia Mechaniczna wykonuje badania w ramach i poza akredytacją.

Pełny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego i Wzorcującego znajduje się na stronie PCA.

Mechaniczne i technologiczne
Mechaniczne
Technologiczne
Badanie wózków i artykułów dziecięcych

Mechaniczne i technologiczne

 • wymagane do oznaczania wyrobów:
    • znakiem zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia „CE”,
    • znakiem zgodności z Polską Normą,
    • dobrowolnym znakiem bezpieczeństwa „B”,
 • przeznaczone do:
    • ocen rozjemczych,
    • ocen jakości wyrobów, dostaw,
    • wystawiania deklaracji zgodności,
 • oraz wiele innych badań na życzenie Klienta,

dla wyrobów: 

 • z metali, między innymi: stal do zbrojenia betonu, zgrzewane siatki zbrojeniowe, stal do sprężania betonu (w tym druty i sploty linowe), rury, blachy, taśmy, doczołowe złącza spajane, kształtowniki i inne,
 • z metali kolorowych,
 • z tworzyw sztucznych,
 • oraz wyrobów z innych materiałów,

Mechaniczne

 • statyczna próba rozciągania w temperaturze otoczenia do 400 kN
  z wyznaczeniem: Re, Rm, A, Z, Agt wg PN-EN ISO 6892-1, wg PN-EN 15630-1 pkt.5, wg PN-EN 15630-2 pkt.5, wg PN-EN 15630-3 pkt.5
 • twardość sposobem Brinella dla kulek Φ 2,5mm; Φ 5,0mm;
  Φ10,0mm – twardość do 450 HB wg PN-EN ISO 6506-1
 • twardość sposobem Vickersa od HV 0,2 do HV 100 wg PN-EN ISO 6507-1
 • twardość sposobem Rockwella skala A, B, C wg PN-EN ISO 6508-1
 • udarność sposobem Charpy`ego (energia młota 300 J)
  zakres temperatur: (23÷ -40)°C wg PN-EN ISO 148-1
 • udarność stali po starzeniu wg PN-81/H-04373
 • udarność złączy spawanych lub zgrzewanych doczołowo wg Instrukcja QLiB -1300, wg PN-88/M-69733, wg PN-EN ISO 148-1

Technologiczne

 • próba zginania wg PN-EN ISO 7438
 • próba odginania wg PN-EN ISO 15630-1
 • zginanie doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych wg PN-EN ISO 7438
 • skręcanie drutu stalowego Φ 0,3÷6 mm i z metali kolorowych Φ 0,3÷10 mm wg PN-ISO 7800
 • przeginanie dwukierunkowe max. Φ 6,0 mm wg PN-ISO 7801
 • zginanie rur w postaci pasków wg PN-EN ISO 8491
 • spłaszczanie wg PN-EN ISO 8492
 • roztłaczanie max. Φ 100 mm wg PN-EN ISO 8493

Badanie wózków i artykułów dziecięcych

W oparciu o metody badawcze zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1888 wykonuje pełny zakres badań, m.in.:

 • funkcja ochronna (wysokość  gondoli, system zapięć i zapięcia),
 • zagrożenia związane z uwięźnięciem  (otwory i szczeliny, uwięźnięcie między uchwytem i gondolą),
 • zagrożenia ze strony ruchomych części (koła, mechanizmy blokujące),
 • zagrożenia zapętleniem,
 • zagrożenia związane z zadławieniem się i połknięciem,
 • zagrożenia uduszeniem się (wykładzina gondoli i siedziska, opakowanie),
 • niebezpieczne krawędzie i wystające części,
 • urządzenia do parkowania i hamulce,
 • stateczność (stateczność wózka, stateczność wzdłużna gondoli),
 • integralność konstrukcyjna,
 • trwałość oznakowania,
 • ocena informacji  o wyrobie.

Poza tym, oferuje:

 • badania palności artykułów dziecięcych i zabawek,
 • badania bezpieczeństwa artykułów dziecięcych, takich jak: leżaczki, bujaczki, kołyski, łóżeczka, wózki dziecięce,
 • badania artykułów dla dzieci, jak: kołyski, huśtawki, krzesełka, łóżeczka itp.,
 • badania poszczególnych elementów wyposażenia placów zabaw, na zgodność z normami serii PN-EN 1176 oraz normami PN-EN 1177 i PN-EN 14960 (zwłaszcza w przypadku, gdy wyposażenie nie posiada certyfikatów producenta),
 • ocena zgodności placów zabaw i sal zabaw w całości, z uwzględnieniem wyposażenia wraz z innymi elementami infrastruktury placów i sal zabaw, takimi jak: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, nawierzchnie, środki ochrony przed zanieczyszczeniami odzwierzęcymi. Podczas oceny bierze się pod uwagę rozmieszczenie poprawność rozmieszczenia poszczególnych obiektów oraz lokalizację placów zabaw, ocena może dotyczyć nowych, jak i istniejących placów i sal zabaw,
 • ocena techniczna poszczególnych obiektów wyposażenia placów i sal zabaw – oferta skierowana do producentów wyposażenia, zwłaszcza nietypowego oraz właścicieli placów i sal zabaw, gdzie zamontowano urządzenie bez certyfikatów lub nietypowe,
 • kontrola okresowa placu zabaw – wymagana normą PN-EN 1176-7 polegająca na szczegółowym sprawdzeniu sprawności i skuteczności urządzeń na placu zabaw oraz stanu ich zużycia,
 • coroczna kontrola główna – wynikająca z przepisów prawa budowlanego oraz wymagana normą PN-EN 1176-7, obejmująca stan techniczny i ogólny poziom bezpieczeństwa placu zabaw,
 • kontrola pięcioletnia – wynikająca z przepisów prawa budowlanego, obejmująca sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia.

WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE I NORMATYWNE DOTYCZĄCE PLACÓW ZABAW I ICH WYPOSAŻENIA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – jeden z najistotniejszych aktów wykonawczych prawa budowlanego
 • Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 4 lipca 2008r. oraz 4 kwietnia 2011r., o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw z powołaniem na ustawę – Prawo budowlane oraz normy serii PN-EN 1176 oraz normę PN-EN 1177
 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1196r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)
 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234 poz. 1570 art.22 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 )
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
 • Normy serii PN-EN 1176, zawierające ogólne i szczegółowe wymagania i metody badań wyposażenia placów zabaw oraz PN-EN 1177 dotycząca nawierzchni
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast