Pracownia wózków i artykułów dziecięcych

Home BADANIA Pracownia wózków i artykułów dziecięcych

Pracownia Wózków i Artykułów Dziecięcych wchodzi w skład Zespołu ds. Badań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 024.

Pracownia Wózków i artykułów dziecięcych – Zespół ds. Badań dysponuje:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • specjalistyczną aparaturą badawczą oraz kontrolno-pomiarową,
 • wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań.

Pracownia Wózków i Artykułów Dziecięcych wykonuje badania w ramach i poza akredytacją.

Zakres akredytacji AB 024

W oparciu o metody badawcze zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1888 wykonuje pełny zakres badań, m.in.:

 • funkcja ochronna (wysokość  gondoli, system zapięć i zapięcia),
 • zagrożenia związane z uwięźnięciem  (otwory i szczeliny, uwięźnięcie między uchwytem i gondolą),
 • zagrożenia ze strony ruchomych części (koła, mechanizmy blokujące),
 • zagrożenia zapętleniem,
 • zagrożenia związane z zadławieniem się i połknięciem,
 • zagrożenia uduszeniem się (wykładzina gondoli i siedziska, opakowanie),
 • niebezpieczne krawędzie i wystające części,
 • urządzenia do parkowania i hamulce,
 • stateczność (stateczność wózka, stateczność wzdłużna gondoli),
 • integralność konstrukcyjna,
 • trwałość oznakowania,
 • ocena informacji  o wyrobie.

Poza tym, oferuje:

 • badania artykułów dla dzieci, jak: kołyski, huśtawki, krzesełka, łóżeczka itp.,
 • badania poszczególnych elementów wyposażenia placów zabaw, na zgodność z normami serii PN-EN 1176 oraz normami PN-EN 1177 i PN-EN 14960 (zwłaszcza w przypadku, gdy wyposażenie nie posiada certyfikatów producenta),
 • ocena zgodności placów zabaw i sal zabaw w całości, z uwzględnieniem wyposażenia wraz z innymi elementami infrastruktury placów i sal zabaw, takimi jak: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, nawierzchnie, środki ochrony przed zanieczyszczeniami odzwierzęcymi. Podczas oceny bierze się pod uwagę rozmieszczenie poprawność rozmieszczenia poszczególnych obiektów oraz lokalizację placów zabaw, ocena może dotyczyć nowych, jak i istniejących placów i sal zabaw,
 • ocena techniczna poszczególnych obiektów wyposażenia placów i sal zabaw – oferta skierowana do producentów wyposażenia, zwłaszcza nietypowego oraz właścicieli placów i sal zabaw, gdzie zamontowano urządzenie bez certyfikatów lub nietypowe,
 • kontrola okresowa placu zabaw – wymagana normą PN-EN 1176-7 polegająca na szczegółowym sprawdzeniu sprawności i skuteczności urządzeń na placu zabaw oraz stanu ich zużycia,
 • coroczna kontrola główna – wynikająca z przepisów prawa budowlanego oraz wymagana normą PN-EN 1176-7, obejmująca stan techniczny i ogólny poziom bezpieczeństwa placu zabaw,
 • kontrola pięcioletnia – wynikająca z przepisów prawa budowlanego, obejmująca sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia.

WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE I NORMATYWNE DOTYCZĄCE PLACÓW ZABAW I ICH WYPOSAŻENIA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – jeden z najistotniejszych aktów wykonawczych prawa budowlanego
 • Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 4 lipca 2008r. oraz 4 kwietnia 2011r., o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw z powołaniem na ustawę – Prawo budowlane oraz normy serii PN-EN 1176 oraz normę PN-EN 1177
 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1196r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)
 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234 poz. 1570 art.22 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 )
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
 • Normy serii PN-EN 1176, zawierające ogólne i szczegółowe wymagania i metody badań wyposażenia placów zabaw oraz PN-EN 1177 dotycząca nawierzchni

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast