Bezpieczeństwo stref rekreacji i zabaw

Home DZIECKO Bezpieczeństwo stref rekreacji i zabaw

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” sp. z o.o. w Katowicach

stojąc od wielu lat na straży jakości oraz bezpieczeństwa wyrobów oferują Państwu szeroką gamę usług w zakresie bezpieczeństwa sal i placów zabaw.

Niniejszą ofertę kierujemy do:

producentów, importerów i dystrybutorów wyposażenia placów zabaw wewnętrznych i zewnętrznych, właścicieli i zarządców placów i sal zabaw takich jak: instytucje samorządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli prywatnych, szkoły, przedszkola, ośrodki rekreacyjne, architekci itp.. Każdy z powyższych podmiotów ponosi odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka użytkującego plac lub salę zabaw, stąd minimalizowanie ryzyka powinno być celem każdego z nich.

ZETOM oferuje usługi w następujących obszarach:

Badania
Ocena zgodności
Kontrola
Doradztwo, kursy i szkolenia techniczne

Badania

badanie poszczególnych elementów wyposażenia placów zabaw, na zgodność z normami serii PN-EN 1176 oraz normami PN-EN 1177 i PN-EN 14960 (zwłaszcza w przypadku, gdy wyposażenie nie posiada certyfikatów producenta).

Ocena zgodności

ocena zgodności placów zabaw i sal zabaw w całości, z uwzględnieniem wyposażenia wraz z innymi elementami infrastruktury placów i sal zabaw, takimi jak: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, nawierzchnie, środki ochrony przed zanieczyszczeniami odzwierzęcymi. Podczas oceny bierze się pod uwagę rozmieszczenie poprawność rozmieszczenia poszczególnych obiektów oraz lokalizację placów zabaw. Ocena może dotyczyć nowych jak i istniejących placów i sal zabaw.

ocena techniczna poszczególnych obiektów wyposażenia placów i sal zabaw – oferta skierowana do producentów wyposażenia, zwłaszcza nietypowego oraz właścicieli placów i sal zabaw, gdzie zamontowano urządzenie bez certyfikatów lub nietypowe.

Kontrola

kontrola okresowa placu zabaw – wymagana normą PN-EN 1176-7 polegająca na szczegółowym sprawdzeniu sprawności i skuteczności urządzeń na placu zabaw oraz stanu ich zużycia.

coroczna kontrola główna – wynikająca z przepisów prawa budowlanego oraz wymagana normą PN-EN 1176-7, obejmująca stan techniczny i ogólny poziom bezpieczeństwa placu zabaw.

 kontrola pięcioletnia – wynikająca z przepisów prawa budowlanego, obejmująca sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia

Doradztwo, kursy i szkolenia techniczne

dla producentów wyposażenia placów i sal zabaw w zakresie przygotowania dokumentacji sprzedażowej elementów placów i sal zabaw.

dla zarządzających placami i salami zabaw – w zakresie obowiązków wynikających z eksploatacji i zarządzania placami i salami zabaw.

WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE I NORMATYWNE DOTYCZĄCE PLACÓW ZABAW I ICH WYPOSAŻENIA

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – jeden z najistotniejszych aktów wykonawczych prawa budowlanego.
  • Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 4 lipca 2008 oraz 4 kwietnia 2011r , o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw z powołaniem na ustawę – Prawo budowlane oraz normy serii PN-EN 1176 oraz normę PN-EN 1177.
  • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1196r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)
  • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234 poz. 1570 art.22 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 )
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
  • Normy serii PN-EN 1176, zawierające ogólne i szczegółowe wymagania i metody badań wyposażenia placów zabaw oraz PN-EN 1177 dotycząca nawierzchni.
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast