Jak unikać sankcji i kar administracyjnych?

admin
Możliwość komentowania Jak unikać sankcji i kar administracyjnych? została wyłączona

Jak unikać sankcji i kar administracyjnych?

Zetom-grafika-do-LP-i-FS

Czy wiesz, że nawet 100.000 zł administracyjnej kary pieniężnej może zostać nałożone na Twoje przedsiębiorstwo, zgodnie z ustawą z 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, za niedopełnienie przepisów tejże ustawy?!  I to bez względu na to, czy Twoja firma jest producentem, importerem czy wykonawcą instalacji! 

 

Jakie grożą kary i za co dokładnie?

Artykuł 88 Ustawy z 2016 roku „O systemach oceny zgodności i nadzoru rynku” stanowi, że za wprowadzanie do obrotu lub oddawanie do użytku wyrobu niezgodnego z wymaganiami, grozi podmiotowi kara nawet do 100 000 zł. Nieco niższe, ale wciąż dotkliwe sankcje, grożą też za wprowadzanie do obrotu lub oddawanie do użytku wyrobu podlegającego oznakowaniu CE bez tego oznakowania (20 000 zł), czy za niedopełnienie określonych w ustawie obowiązków związanych z gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji technicznej, dołączenia instrukcji, etykiety i deklaracji zgodności (10 000 zł).

Niestety, wciąż mamy w Polsce wiele firm i przedsiębiorstw, które nie są świadome odpowiedzialności, jakie ciążą na nich z tytułu wprowadzania na rynek różnego rodzaju produktów. Brak odpowiedniej wiedzy nie zwalnia jednak z obowiązku przestrzegania regulacji prawnych. Co gorsza, oprócz kar pieniężnych, niestosujący przepisów przedsiębiorca, może też zostać powołany do odpowiedzialności karnej. Dotyczy to wytwarzania lub wprowadzania do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji, środków spożywczych lub innych artykułów powszechnego użytku lub też środków farmaceutycznych nie odpowiadających obowiązującym warunkom jakości. Z tytułu takiego wykroczenia – zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli sprawca czynu działał nieumyślnie – grozi pozbawienie wolności do 3 lat. 

 

Czemu ma służyć takie prawodawstwo?

Przywołana wcześniej ustawa mówi, że celem regulacji rynku jest eliminowanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, ochrona konsumentów, mienia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, a z drugiej strony – eliminowanie barier technicznych. W celu realizacji ww. założeń ustanowiono system nadzoru rynku, który wyraża się w 2 procedurach, z jakimi mogą się spotkać przedsiębiorstwa. Wskazane organy nadzorcze mogą przeprowadzić kontrolę lub rozpocząć postępowanie administracyjne. I tak – kontrolę przeprowadzić mogą m.in. inspektorzy Inspekcji Handlowej, inspektorzy pracy, organy nadzoru budowlanego. Do przeprowadzenia postępowania administracyjnego powołane są m.in. UOKiK, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Warto zatem zawczasu sprawdzić dokumentację firmową i w razie konieczności dokonać stosownych uzupełnień.

 

Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością karną i finansową?

Polska, jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do stosowania zapisów Dyrektywy Nowego Podejścia czyli systemu harmonizacji norm technicznych w UE. Poszczególne dyrektywy, obejmujące określone grupy produktów ustanawiają zasadnicze wymagania, które mają gwarantować wysoki poziom ochrony użytkowników i środowiska. System ten ma na celu ujednolicenie wymagań i zlikwidowanie barier technicznych. Dyrektywy określają tylko wymagania zasadnicze, których spełnienie musi zapewnić producent. Sposób, w jaki te wymagania zostaną spełnione (rozwiązania techniczne) zależy od producenta. Kluczowa jest 

jednak deklaracja producenta o zgodności z normami i oznakowanie produktu znakiem CE, co uprawnia wprowadzenie produktu do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Gdzie szukać ekspertów i specjalistów?

Mamy w Polsce wiele podmiotów, które mogą ocenić poprawność deklaracji zgodności i oznakowania CE. W województwie śląskim najdłuższe tradycje i największe doświadczenie w tym zakresie mają Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba, mieszczące się w Katowicach – Szopienicach.  Warto wspomnieć, że ZETOM swoją tradycją w dziedzinie jakości sięga roku 1899 i realizuje zadania z zakresu kompleksowej oceny zgodności produktów i systemów obejmujące: wzorcowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego, badanie produktów oraz certyfikację produktów i systemów. 

Powyższe procesy realizowane są przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące oraz Zakład Certyfikacji, których kompetencje zostały potwierdzone w procesie akredytacji europejskiej nw. certyfikatami: AC 005 dla jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrolę produkcji wg PN-EN ISO/IEC 17065, AC 213 dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17021-1, AB 024 dla Laboratorium Badawczego wg PN-EN ISO/IEC 17025 oraz AP 001 dla Laboratorium Wzorcującego wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Produkty certyfikowane przez ZETOM dodatkowo otrzymują licencję na stosowanie znaku jakości „PRODUKT SPRAWDZONY”.

 

Kontakt do specjalistów:  biuro@zetom.eu lub (32) 256-92-57

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast