KOTŁY GRZEWCZE

Home KOTŁY GRZEWCZE

Kotły grzewcze

”ZETOM” Katowice wykonuje kompleksową ocenę zgodności kotłów grzewczych na paliwa stałe w zakresie:
– Dyrektywy niskonapięciowej (LVD) 2014/35/UE,
– Dyrektywy maszynowej (MD) 2006/42/WE,
– Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE,
– Dyrektywy Ekoprojektu (ErP) 2009/125/WE,

– Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017 poz. 1690),
– Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Ocena zgodności obejmuje badania, między innymi:
– badania pełne wg normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”,
– badania bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN-EN 60335-2-102:2016 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne”,
– badania w zakresie zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych wg normy PN-EN 55014-1:2017 „Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: emisja”.

Badania kotłów grzewczych na paliwa stałe realizowane są w zakresie akredytacji Laboratorium Badawczego i Wzorcującego – Zespół ds. Badań Akredytowanego przez PCA, Nr AB 024.
Pełny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego i Wzorcującego znajduje się na stronie PCA.

Poza badaniami, w ramach kompleksowej oceny zgodności kotłów grzewczych na paliwa stałe w zakresie Dyrektyw: 
LVD 2014/35/UE, MD 2006/42/WE,
 EMC 2014/30/UE, ErP 2009/125/WE oraz Rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017 poz.1690) Zakład Certyfikacji prowadzi proces certyfikacji kotłów grzewczych, wydając Certyfikat zgodności z Dyrektywą Europejską potwierdzający zgodność z ww. dyrektywami oraz stosowanymi w procesie oceny zgodności normami zharmonizowanymi.

Poza tym, Zakład Certyfikacji wydaje licencję na stosowanie znaku jakości „PRODUKT SPRAWDZONY”.

Zapraszamy także do skorzystania z usług szkoleniowych, dzięki którym zdobędą Państwo niezbędną wiedzę w zakresie wymagań prawnych i innych dla kotłów grzewczych na paliwa stałe, określonych między innymi przepisami UE (dyrektywami, rozporządzeniami), przepisami krajowymi, normami zharmonizowanymi.

Istnieje możliwość skorzystania ze szkoleń dofinansowanych.

Kontakt w sprawie BADAŃ / CERTYFIKACJI / SZKOLEŃ:
  • tel.: 32 256 93 69
  • e-mail: biuro@zetom.eu
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast