Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) przedstawiam poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach

1. Administrator danych: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof F. Stauba w Katowicach sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach 40-384, przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Spółki.

2. Kontakt do Administratora: biuro@zetom.eu

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO); w celu realizacji umowy lub żądania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku ewentualnych sporów, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony praw Administratora – na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty oraz organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli u Administratora, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania usługi lub żądania. Dla realizacji szkoleń / konferencji / innych usług rozwojowych przetwarzane dane mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dot. posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, stanowiska, przebiegu zatrudnienia, sytuacji społecznej, inne dane zgodne z wymaganiami formularza zgłoszeniowego, a także dane wizerunkowe przetwarzane dla celów realizacji usług w formie zdalnej (jeśli dotyczy). W celu wystawienia faktury dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zakres przetwarzanych danych nie wykracza poza dane dostępne w CEIDG; w przypadku pozostałych osób fizycznych, przetwarzanie obejmuje dane potrzebne do wystawienia faktury (np. imię, nazwisko, adres). Przetwarzanie innych danych jest możliwe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Administrator przetwarza informacje zawierające dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (zbieranie, przeglądanie, utrwalanie, kopiowanie, drukowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, archiwizowanie, przekazywanie na zewnątrz, udostępnianie, inne niezbędne do realizacji zadania).

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymaganiami formalnymi wynikającymi z realizacji usług rozwojowych; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa podatkowego; dane przetwarzane w celu rekrutacji pracowników, będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, lub dłużej, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych rekrutacjach, dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego.

8. Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Osobom, których dane dotyczą, Administrator zapewnia prawo dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia, realizacji lub kontynuacji umowy, żądania, wykonania usługi, udziału w procesie rekrutacji.

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani / Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (2016/679).

SIEDZIBA FIRMY

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
40-384 Katowice

TELEFON

centrala: 32 256-92-57
sekretariat: 32 256-93-69

EMAIL

biuro@zetom.eu