SZKOLENIA Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH

ZNAJDŹ INTERESUJĄCE SZKOLENIE

PROCES WSPÓŁPRACY

1. KONTAKT

Nasz specjalista przeprowadzi konsultację pozwalającą poznać Państwa potrzeby projektowe

2. OFERTA

Gdy poznamy Państwa potrzeby zaoferujemy realizację pasującego projektu

3. WSPÓŁPRACA

Po akceptacji naszej oferty podejmujemy wspólną współpracę zbierając niezbędne dane i przygotowując się do realizacji projektu

4. REALIZACJA

Nasi specjaliści zadbają o jak najlepszą realizację całego projektu.

SZKOLENIA Z ZAKRESU FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Celem naszych szkoleń jest przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz zapewnienie im niezbędnych umiejętności i wiedzy do skutecznego pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy unijnych.

Proces kontroli w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym: najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości

Więcej informacji o szkoleniu

2 dni x 6 godz. zegarowych (9:00 – 15:00)

Program usługi:

 • Przebieg kontroli w zależności od rodzaju (w tym: zakres poszczególnych kontroli):
  • Kontrola projektu rozliczanego na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków;
  • Kontrola projektu rozliczanego metodami uproszczonymi;
 • Pogłębiona analiza wydatków na etapie zatwierdzania wniosku o płatność, w tym kontrola zamówień;
 • Uchybienia, nieprawidłowości: najczęstsze błędy, konsekwencje;
 • Pytania Beneficjentów – konkretne problemy, indywidualne kwestie problemowe.

Zasada konkurencyjności w perspektywie finansowej 2021-2027

Więcej informacji o szkoleniu

1 dzień x 6 godz. zegarowych (9:00 – 15:00)

Program usługi:

 • Podstawy prawne;
 • Przygotowanie postępowania: szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, itp. (w tym: zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej);
 • Wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności;
 • Zawarcie umowy i realizacja zamówienia, w tym: możliwości zmiany umowy;
 • Najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości, w tym: korekty finansowe wynikające z Taryfikatora.

Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027

Więcej informacji o szkoleniu

1 dzień x 6 godz. zegarowych (9:00 – 15:00)

Program usługi:

 • Warunki kwalifikowalności;
 • Wydatki niekwalifikowalne;
 • Cross-financing (ze szczególnym uwzględnieniem projektów EFS+);
 • Koszty pośrednie;

Metody uproszczone w perspektywie finansowej 2021-2027

Więcej informacji o szkoleniu

1 dzień x 6 godz. zegarowych (9:00 – 15:00)

Program usługi:

 • Podstawy prawne;
 • Rodzaje uproszczonych metod stosowanych w projektach: stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe;
 • Metody uproszczone na różnych etapach projektu:
  • zapisy wniosku o dofinansowanie,
  • rozliczenie we wniosku o płatność,
  • kontrola projektu.
 • Skutki stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczaniu metod uproszczonych.

Zasady horyzontalne w projektach realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027

Więcej informacji o szkoleniu

2 dni x 16 godz. zegarowych (9:00 – 15:00)

Program usługi:

 • Podstawy prawne;
 • Karta Praw Podstawowych/Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ;
 • Zasada DNSH;
 • Zasady równości kobiet i mężczyzn;
 • Zasada równości szans i niedyskryminacji;
 • Zasady horyzontalne na różnych etapach projektu:
  • zapisy wniosku o dofinansowanie,
  • rozliczenie we wniosku o płatność,
  • kontrola projektu.
 • Skutki stwierdzenia nieprawidłowości w ramach stosowania zasad horyzontalnych.

Standardy dostępności w projektach realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027: realizacja, kontrola.

Więcej informacji o szkoleniu

1 dzień x 6 godz. zegarowych (9:00 – 15:00)

Program usługi:

 • Podstawy prawne;
 • Standard szkoleniowy;
 • Standard informacyjno-promocyjny;
 • Standard cyfrowy;
 • Standard architektoniczny;
 • Standard transportowy;
 • Modele dostępności a standardy dostępności;
 • Standardy dostępności na różnych etapach projektu:
  • zapisy wniosku o dofinansowanie,
  • rozliczenie we wniosku o płatność,
  • kontrola projektu.

Specjalista ds. funduszy UE

Więcej informacji o szkoleniu

3 dni x 6 godz. zegarowych (9:00 – 15:00)

Program usługi:

 • Nowy okres programowania – podstawy prawne: rozporządzenie ogólne, rozporządzenia programowe, ustawa wdrożeniowa, Wytyczne;
 • Programy, fundusze nowej perspektywy finansowej 2021-2027;
 • Przygotowanie do opracowania wniosku (systemy aplikacyjne, SzOP, regulamin konkursu, kryteria itd.);
 • Sposoby rozliczania projektów (faktycznie poniesione wydatki, metody uproszczone);
 • Rozliczenie projektu (wskaźniki, dokumenty, wnioski o płatność);
 • Warunki kwalifikowalności;
 • Zamówienia w projektach;
 • Uchybienia i nieprawidłowości – przyczyny i skutki;
 • Kontrola projektu;

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin

Formularz kontaktowy

Przetwarzanie danych osobowych

12 + 6 =

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
40-384 Katowice